szentpentele

A csodatévő, Gyógyító Szent Pantaleon !

A  III.- IV. században élt és gyógyított  és szenvedett vértanúságot Szent Pantaleon azaz Szent Pentele. Az ókori írók “a csodatevő” és “a nagy vértanú” néven említik.

Pantaleon
Szent Pantaleon / Pentele

Különösen a középkorban az orvosok egyik ünnepelt védőszentje volt s a közép-európai országokban a mai napig a népszerű 14 segítő szent között tisztelik. Görögül Panteleemonnak is nevezték, ami annyit jelent, mint “mindenkin könyörülő”.
Nálunk Pentele volt a neve s tiszteletének emlékét mostanáig megőrizte néhány helységnév
( Dunapentele – ma Dunaújváros, Sárpentele). Vértanúságáról és életéről nem maradtak fönn egykorú följegyzések. Történeti alakját a későbbi századok a költészet virágjaival futtatták be. De a legendák bájos virágai alatt könnyű meglátni szép egyéniségének vonásait.

Pantaleon
A csodatévő Pantaleon temploma Görögország Templomos Cseppel

Pantaleon élete

A kisázsiai Nikomédiában született előkelő családból. Atyja, Eusztorgius, megrögzött pogány volt.
Anyja, Eubúla, mint igen vallásos keresztény nő, kis fia lelkébe is beoltotta az igaz hit csiráit, de kora halála miatt ezeket a csirákat nem ápolhatta.

Pantaleon teljesen pogány nevelésben részesült s úgy látszott, hogy a babona kiöli lelkében a keresztény igazságot. A tehetséges fiú deli termetű és igen kedves fiúvá serdült. Szülővárosában tanulta az orvostudományt s tehetségével és ügyességével túlszárnyalta társait. Mestere, Eufrózimus, szívesen vitte magával mindenfelé a betegekhez s bemutatta magában a császári udvarban is, amely akkor Nikomédiában székelt. Ezen a réven lett később Maximián (+ 305) császárnak is háziorvosa.

Az ifjú nap-nap mellett elhaladt egy alacsony ház mellett, amelyben Hermolaus nevű keresztény pap lakott. Nemes magatartása, lelkes tekintete és komolysága magára vonta az ősz pap figyelmét. Keresztény fiatalember sem tehetett volna jobb benyomást. Hermolaus megismerkedett vele. A fiatal orvos meglátogatta őt még a lakásán is. Ott aztán kitűnt, hogy őmaga pogány, noha anyja keresztény volt.

Megtérés

Nem gyűlölte anyja vallását, sőt lelkében még élt annak valami nagyon halovány emléke, de előrehaladása érdekében ki akart tartani az államvallás mellett. Az első látogatást követte a második, a harmadik, s Pantaleon lassan a szerény papi lakás mindennapos vendége lett. Hermolaus szívesen foglalkozott ezzel a természeténél fogva keresztény lélekkel. A lelki beszélgetéseknek tartalma mindig az volt, hogy Eszkuláp isten és a híres Hippokrates orvosságai nem is említhetők egy napon az orvosok orvosának, Jézus Krisztusnak gyógyító erejével, és akármit mondanak, a pogány vallás csak mese, a keresztények Istene az egy igaz Isten.

Minél többet érintkezett Pantaleon Hermolausszal, annál vonzóbbakká váltak előtte az anyjával és a kereszténységgel kapcsolatos gyermekkori emlékek, s annál jobban szerette volna elhinni mindazt, amit Krisztus tanított, édesanyja hitt s ez a tiszteletreméltó pap annyi meggyőződéssel hirdetett. De a hit kegyelme még útban volt. Végre egy váratlan csodás eset meghozta.

A csoda és az orvos

Egyik nap egy szűk ösvényen sétált. Akkor is, mint annyiszor máskor, vallási kérdéseken tépelődött. Egyszer csak egy kis gyermeknek holttestét pillantotta meg maga előtt. Mellette pedig egy élő vipera feküdt, amely mozdulatlanságával diadalmasan mutatta, hogy a gyermek halála az ő műve.
Az orvos lelkében hirtelen átcikázott a gondolat: Ha igaz, amit a pap mondott, akkor Krisztus segítségül hívására ennek a gyilkos kígyónak el kell pusztulnia s a gyermeknek föl kell támadnia. S alighogy elgondolta ezt az óhajt, az élet és halál líra meghallgatta imádságát.


És elemi erővel belemarkolt Jézus Krisztus hite. A megtérés lassú folyamata hirtelen befejezést nyert. Rohant atyai barátjához, Hermolaushoz s hétnapi imádság és böjtölés után újjászületett a keresztség vízében.

Az atyai házban ezentúl rosszul érezte magát. Szerette volna összezúzni a pogány istenek bálványszobrait, amelyek csúfították a lakást s rabságban tartották atyját. Fiúi kegyelete azonban visszatartotta. Annál buzgóbban imádkozott és azon dolgozott, hogy atyját is megnyerje az Úr Krisztusnak. De ha az ő megtérése lassan haladt, atyjáé még nehezebben ment.

Végre azonban itt is megtört a jég. Egy megvakult ember jött hozzá, aki már hatalmas vagyont költött el orvosokra és gyógyszerekre anélkül, hogy szeme csak valamelyest is javult volna. Pantaleon a beteget megismertette a kereszténységgel s amikor a saját erős hitének segítségével csodálatos módon egyszerű érintéssel visszaadta a betegnek a teljes látást, két lelki vaknak szerezte meg a hit világosságát: a beteg és a pogány atya hittek s nemsokára megkeresztelkedtek. Eusztorgius a pogány isteneket kivetette szívéből, bálványaikat pedig a lakásából.

Pantaleon igen áldásos tevékenységet fejtett ki. Tudományával a testek, hitével a lelkek orvosa volt. Amikor meghalt atyja, nagy vagyon ura lett. Azután még inkább tudott segíteni a szegényeken, betegeken és a Dioklecianus-féle üldözés alatt a börtönben sínylődő hittestvérein. Szerették is a betegek, a szegények és a keresztények.

Pogány orvostársait azonban az irigység ördöge marta. Keresztény hite miatt följelentették Maximianus császárnál. A följelentést nyomozás, a nyomozást vértanúságok követték. A legelső áldozat az az ember volt, akinek Pantaleon csodálatos módon visszaadta szeme világát. A világért sem akarta gyógyulását Eskulápiusnak (gyógyítás istene) tulajdonítani, inkább meghalt, de nem tagadta meg a gyógyító Krisztust. A halálban követte őt Hermolaus és még két keresztény. Csak azután került a sor az orvosra. A császár hízelgéssel és rábeszéléssel semmire sem ment, s azért a kínzás eszközeihez nyúlt.

Pantaleon még a kihallgatás alatt is meggyógyított az Úr Jézus nevében egy inaszakadtat; ez csak növelte kínzóinak dühét. Először karóhoz kötötték, vasfogókkal tépték s égő fáklyákkal sütögették. A rettenetes kínok közt megjelent neki az Üdvözítő s édes szavakkal vigasztalta. A hóhérok elfáradtak, a fáklyák elaludtak.

Erre olvasztott ónnal telt üstbe dobták. A tüzes ón csodálatos módon nem tett benne kárt. Majd hatalmas követ akasztottak nyakába s a tengerbe vetették. A nehéz kő könnyű falevélként úszott a tenger színén a megkínzott Pantaleonnal együtt. Azután vadállatok elé dobták. A cirkusz vadjai megjuhászodtak. A szent lábait nyaldosták s miután megáldotta őket, szelíden távoztak. A közönség soraiból kiáltották: „Ártatlan ember, szabadon kell bocsátani!” De nem bocsátották el. Kerékbe kötötték s egy dombról gurították le. A kerék útközben többeket megölt, de nem oltotta ki a halálra szántnak életét. Végül egy olajfa alatt a hóhér bárdja sujtott le reá.

De mintha viasszá vált volna a pallos éle, az első vágás nem tett benne kárt. Csak a második volt halálos. S csodák csodája, a testből nem vér, hanem tiszta tej folyt. Ugyanakkor pedig, amikor Pantaleon átköltözött  az Isten örök országába, a száradásnak indult olajfa hirtelen virágpompába öltözött, s virága mindjárt gyümölccsé is érett. Mindez 305-ben történt.

A csodatévő Pantaleon víze

A kegyelet tisztelettel veszi tudomásul azokat az ampullákat, amelyeket több templomban őriznek s amelyek a jámbor hagyomány szerint Pantaleon tejes vérét tartalmazzák. Róma hívő népe pedig ünnepnapján el szokott zarándokolni a róla elnevezett templomba, amely a 17. század óta a piaristarend anyaházának temploma.

Aki csodatevő orvostól egészséget vár.  
A rendház udvari kútjának megszentelt vizéből iszik s bízik benne, hogy ez a víz Szent Pantaleonnak közbenjárására hathatós orvosszer lesz a betegségek ellen.
Hite és bízása jogos. Hisz végelemzésben attól várja egészségét, kinek erejében Pantaleon is gyógyított, aki őt is kigyógyította a legsúlyosabb betegségből, a hitetlenségből. Ez az Úr Krisztus, aki Jézus, azaz Üdvözítő, Gyógyító. Szent Pantaleon Szent Lukács evangélista mellett az orvosok patrónusa.

(Forrás: Balanyi György – Schütz Antal – Sebes Ferenc – Szamek József – Tomek Vince: Szentek élete az év minden napjára. 1-4. köt. Szerk. Schütz Antal. Budapest, 1932) Átdolgozta: Puskás A. Sándor

További cikkek :
Nicolas Flamel : Halál nem foghat rajtam , betegség ki nem kezdhet.
A 9 gyógyító gyűrű legendája valóság
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Templomos Életmód -Diéta
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Hihetetlen középkori gyógyszerek
Top 12 Csodálatos Gyógynővény
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala

Elena-szerzetes-fuvesasszony-1

Elena Zaiceva a szerzetes füvesasszony

Elena Fedorovna Zaiceva fél évszázada különböző gyógynövények segítségével kezeli azokat az embereket, akik betegségekkel fordultak hozzá. Az erdőben a gyógyító otthon érzi magát, ismeri minden fűszálat és minden növényt.
A növényeknek nincs titka a előtte. “Beszél” velük, akárcsak a jó barátokkal.
Az ország minden tájáról érkező embereket arra biztatják, hogy segítsenek füvesasszony munkájában . Nemcsak hétköznapi emberek vannak köztük, hanem széles körökben híres személyiségek is – művészek, politikusok és államférfiak akik segítségét kérik. A templomi környezetben “kolostori füves nővérnek” is nevezik.

Elena a szerzetes füvesasszony

A szerzetes füvesasszony nem közönséges gyógyító

Zaicev nem egy közönséges gyógyító, csak gyógynövényekkel gyógyítja az embereket. Elena Fedorovnát „örökletes” gyógynövény szakértőként tartják számon.
Azt a képességét örökölte, hogy gyógynövények segítségével meggyógyítja a betegségeket. Édesanyjának köszönhetően a szerzetesi fűvesasszony széleskörű ismeretekkel rendelkezik a növényekről, és tudja, hogyan kell azokat ügyesen használni a gyakorlatban.

Evdokia édesanyja arról volt híres, hogy az egész megyékben képes volt gyógynövényekkel gyógyítani az embereket, és a háború alatt megmentette a sebesült katonákat úgy, hogy minden további gyógyszer nélkül – csak ami nála volt – gyógynövényekkel meggyógyította őket.

Zaiceva szerzetesi gyógynövény tudásának ajándékát nem tartja racionálisan megmagyarázhatónak. Mindenekelőtt hálás Isteni tudásért, és csak azután anyai ajándék, ami már az anya tejjel érkezett hozzá.

Kiderült, hogy nincsenek füvek amik „gazok”, amelyektől sokan úgy próbálnak megszabadulni, hogy feljavítják a telküket vagy a ház területét, kigazolnak.
Elena elmondása szerint édesanyja mindig azt mondta: „Minden füvet Isten áldott”.
Zaicevát az egyház is megáldotta, hogy gyógynövényekkel gyógyítsa az embereket.

Isten áldása

Kirill Pavlov archimandrita azaz a főpásztor megáldotta Helenát, hogy szerzetes legyen.

Ennek köszönhetően ma már nemcsak a hétköznapi embereknek adhatja át tudását, akik szeretnének megtanulni aktívan használni a gyógynövényeket az életükben, hanem megoszthatja tudását a kolostorok lakóival is.  

Milyen gyógynövények használhatók gyógyászati ​​célokra?

A füvesasszony szerint Isten bölcsessége, hogy Isten maga ad minden szükséges gyógynövényt, hogy az emberek öngyógyításra használják fel. Ha egy személynek saját kis földterülete van, akkor minden szükséges növénynek meg kell nőnie rajta, hogy önkezelése hatékony legyen.

A szerzetesi gyógynövényszakértő Elena Zaitseva úgy véli, hogy minden vadon élő növény még hasznosabb, mint azok, amelyeket önállóan tenyésztettek. A bölcs asszony személyes tapasztalatai alapján megbizonyosodott ezekről a hatásokról.

A gyógyító úgy véli, hogy bármilyen gyógynövényt fel lehet használni gyógyászati ​​célokra.
Egyszerűen nem léteznek olyan növények, amelyek nem használhatók egy adott betegség kezelésére.

A természet ajándékait megfelelően használva jelentős összegeket takaríthat meg olyan drága gyógyszerek vásárlásának elhagyásával, amelyek nem biztos, hogy segíthetnek egy aktívan fejlődő betegség elleni küzdelemben.

Mikor kell elkezdeni a növények betakarítását?

A szerzetesi gyógynövényszakértő, Elena Zaitseva azt javasolja, hogy a gyógynövények gyűjtését kora ősszel kezdjék meg. Ez a tökéletes alkalom azoknak a gyógynövények gyökereinek betakarítására, amelyeknek még nem volt idejük életerőt adni a virágoknak.

A leveleket és a hajtásokat a tavasz utolsó hónapjában – májusban szedje le. Nyáron általában csak növényi virágokat szednek be. Ilyenkor minden eddiginél jobban megtelnek életerővel, ami a növény gyógyszerkénti felhasználásának egyik előfeltétele. Ősszel érdemes betakarítani a növények termését és magjait.

Zaitseva mindent tud szinte minden olyan növény gyógyító tulajdonságairól, amelyek ma csak Oroszország területén találhatók.

Mivel foglalkozik még egy gyógyító az emberek gyógyításán kívül?

A gyógyítónak sűrű nyári munkarendje van. Hiszen a nyár a legalkalmasabb időszak arra, hogy gyógynövénygyűjteményét új példányokkal töltse fel. Ehhez sokat kell utaznia Oroszországban. A szerzetesi füvesasszony télen amellett, hogy kezeli az embereket, tematikus előadásokkal is foglalkozik Moszkvában.

Elena Zaytseva a kolostor gyógynövényszakértője

Zaitseva kész megosztani a növényekkel kapcsolatos tudását mindenkivel, akinek szüksége van rá. Például a csülökfű kiváló segítőtárs a reuma kezelésében. Idegrendszeri zavarok esetén a lóhere használata javasolt. Calendula – a hasznos tárgyak igazi tárháza. Ez a gyógynövény segít megszabadulni számos betegségtől, még a ráktól is. De a lóhere a legyengült test erősítésére szolgál.

A Csodapatika elkötelezett amellett, hogy csak az általunk is ismert, megbízható biotermesztőtől, független minőség ellenőrző szervezet által bevizsgált gyógynövény alapanyagokból, laboratóriumi körülmények között, gyógyszerész szakember által készített terméket forgalmazunk!
Csodapatika -Templomos Csepp >>

További cikkek :
A 9 gyógyító gyűrű legendája valóság
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Templomos Életmód -Diéta
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Hihetetlen középkori gyógyszerek
Top 12 Csodálatos Gyógynővény
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala